Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
Asociația Strigătul de la Miezul Nopții
 
 
Versetul/meditația zilei

Oare de ce atâţia credincioşi nu umblă cu adevărat îm­pre­u­nă cu Dumnezeu? Una din cauzele cele mai frec­ven­te este o stare de oboseală spirituală: nu ţii pasul cu Dom­nul, când ar trebui să umbli în El şi cu El. Rămâi în ur­mă, eşti leneş şi de­lăsător în rugăciune şi în slujire – şi prin aceasta se rupe le­gă­tura organică cu Domnul Isus. Con­se­cinţa imediată este o sta­re de confuzie spirituală. În Evrei 12,3 suntem îndemnaţi să nu obosim în a fi curajoşi şi să nu fim delăsători. O altă con­se­cinţă dezastruoasă a aces­tei oboseli spirituale este faptul că nu mai suntem nici re­cep­tivi, nici interesaţi de Cuvântul lui Dum­nezeu. De ace­ea Domnul suspină spunând: «Ai văzut mul­te, dar n‑ai lu­at seama la ele; ai deschis urechile, dar n‑ai au­zit» (Isaia 42,20). Aceste cuvinte ilustrează răceala noastră spi­ri­tuală. Să facem tot ceea ce ne stă în putere! În 2 Petru 1,3 sun­tem asiguraţi că ne‑au fost create toate condiţiile pentru o ase­menea umblare: «Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne‑a che­mat prin slava şi puterea Lui.»

 

Osea 11,7
«Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine şi dacă sunt che­maţi înapoi la Cel Preaînalt, nici unul din ei nu caută să se ri­dice.»